Home > Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hoogenboom Benelux B.V.

1 Definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Hoogenboom Benelux B.V.: Hoogenboom Benelux B.V. haar rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen, voor zover deze ondernemingen blijkens hun briefpapier of anderszins deze Voorwaarden van toepassing
hebben verklaard; Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hoogenboom Benelux B.V. een overeenkomst sluit of met wie Hoogenboom Benelux B.V. in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst, of aan wie Hoogenboom Benelux B.V. een aanbieding doet of jegens wie Hoogenboom Benelux B.V. enige (rechts)handeling verricht; Overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen Hoogenboom Benelux B.V. en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer, in welke vorm dan ook.
2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Hoogenboom Benelux B.V. en Afnemer.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Hoogenboom Benelux B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
3 Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen Van Producten
3.1 Een aanbieding, offerte of (prijs)opgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Afnemer en bindt Hoogenboom Benelux B.V. niet. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan Afnemer geen rechten ontlenen.
3.2 Hoogenboom Benelux B.V. mag uitgaan van de juistheid van de door Afnemer verstrekte gegevens en mag zijn aanbieding hierop baseren.
3.3 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Hoogenboom Benelux B.V. een Order schriftelijk aanvaardt of door Hoogenboom Benelux B.V. uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3.4 Indien Hoogenboom Benelux B.V. op verzoek van Afnemer enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Afnemer Hoogenboom Benelux B.V. daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Hoogenboom Benelux B.V. geldende tarieven. Het risico van de uitvoering van een telefonische Order alvorens deze schriftelijk is aanvaard, berust bij Afnemer.
3.5 Alle opgaven door Hoogenboom Benelux B.V. van maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan, maar Hoogenboom Benelux B.V. kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters (tekeningen, modellen) zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.
3.6 Afwijkingen in het gewicht tot 10% zijn mogelijk en worden door Afnemer geaccepteerd. Wanneer Afnemer aantoont dat de afgele verde Producten overigens zodanig afwijken van de opgaven van Hoogenboom Benelux B.V of van de monsters (tekeningen, model len), dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor het deel waarvoor die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
3.7 Onder een afroeporder wordt verstaan een Order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door Afnemer.
4 Wijzigingen en aanvullingen
4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 4.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
4.3 Hoogenboom Benelux B.V. heeft het recht op enig moment de verpakking, de ingrediënten of enig ander aspect van de Producten te wijzigen, en om onder voorafgaande schriftelijke mededeling aan Afnemer, de aan Afnemer te leveren Producten te substitueren met deze aangepaste Producten mits er geen materiële wijziging is in functie of kwaliteit van de aangepaste Producten. Het bepaalde in [artikel 13] van de Voorwaarden is op deze wijzigingen en substitutie van de Producten van toepassing.
5 Prijzen
5.1 Alle prijzen van Hoogenboom Benelux B.V. zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het
vervoer daarvan.
5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in artikel 5.1. genoemde extra kosten van Hoogenboom Benelux B.V. van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen die direct of indirect van Hoogenboom Benelux B.V. geheven worden c.q. door derden ten laste van Hoogenboom Benelux B.V worden gebracht, kan Hoogenboom Benelux B.V. doorberekenen aan Afnemer.
5.3 Indien deze prijswijziging leidt tot een prijsverhoging van meer dan 15% heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Af nemer dient zijn wil daartoe schriftelijk, binnen 8 dagen nadat hij de prijsverhogingsmededeling heeft ontvangen, kenbaar te maken aan de Hoogenboom Benelux B.V., bij gebreke waarvan de Overeenkomst met de prijsverhoging in stand blijft.
6 Betaling
6.1 Afnemer zal de haar in rekening gebrachte bedragen, de factuur, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum aan Hoogenboom Benelux B.V. betalen. Alle betalingen zullen geschieden op door Hoogenboom Benelux B.V. aan te geven wijze.
6.2 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. Afnemer heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen jegens Hoogenboom Benelux B.V. op te schorten.
6.3 Hoogenboom Benelux B.V. is gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Hoogenboom Benelux B.V., al dan niet opeisbaar, onder de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash against documents of cash against delivery.
6.4 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Afnemer ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank zal geschieden.
6.5 Indien Afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Hoogenboom Benelux B.V. op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke handelsrente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
6.7 Indien Afnemer in verzuim is, is Afnemer verplicht Hoogenboom Benelux B.V. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag,
met een minimum van EUR 500, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
6.8 Ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Hoogenboom Benelux B.V. op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke geen eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10 geldt. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.6 en 6.7 en daarna steeds op de oudste van de openstaande facturen.
6.9 Indien Hoogenboom Benelux B.V. , nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan het bepaalde in artikel 6.5, 6.6 en 6.7 van de Voorwaarden.
7 Afleveringstermijn
7.1 Een door Hoogenboom Benelux B.V. opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Hoogenboom Benelux B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden op de door die derden aan Hoogenboom Benelux B.V. gegevens. De afleveringstermijn zal door Hoogenboom Benelux B.V. zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch een overeengekomen afleveringstermijn is geen fatale termijn.
7.2 Indien Hoogenboom Benelux B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Hoogenboom Benelux B.V.
7.3 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Hoogenboom Benelux B.V. bekend waren op het moment dat hij de lever tijd vaststelde, kan Hoogenboom Benelux B.V. de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Hoogenboom Benelux B.V., wordt
de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd gedurende welke Afnemer enig aan Hoogenboom Benelux B.V. verschuldigd bedrag onbetaald heeft gelaten nadat dit opeisbaar is geworden.
7.4 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van
Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt noodzakelijk is.
7.5 Hoogenboom Benelux B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
8 Plaats van levering; risico overgang
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, vindt de levering franco huis (DDP - Incoterms 2010) plaats op het afleveradres van Afnemer in Nederland zoals door Afnemer op de Order aangegeven.
8.2 Mocht Afnemer de Producten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Hoogenboom Benelux B.V. is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een
voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
8.3 Afnemer draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname- en installatietijdstippen.
8.4 Kosten van en schade ten gevolge van oponthoud of vertraging aan de zijde van Hoogenboom Benelux B.V. komen voor rekening van Afnemer, tenzij het oponthoud of de vertraging door Hoogenboom Benelux B.V. is veroorzaakt.
9 Overmacht
9.1 Indien een partij door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens een andere partij bij de Overeenkomst kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
9.2 In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding (ook niet als Hoogenboom Benelux B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben).Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van een partij onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden voor Hoogenboom Benelux B.V. ook gerekend:
natuurrampen, extreme weersomstandigheden, ongeregeldheden, (gedeeltelijke) sluiting van of gevaren in het luchtruim, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door Hoogenboom Benelux B.V. of haar toeleveranciers en/of
bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
9.3 Een partij zal de andere partij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
9.4 Indien Hoogenboom Benelux B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat Afnemer zijn verplichtingen uit alle met Hoogenboom Benelux B.V. gesloten Overeenkomsten is nagekomen, voor zover deze verplichtingen betreffen: (i) de
tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Producten; of (ii) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Afnemer van (een) Overeenkomst(en).
10.2 Afnemer is tot het moment waarop de eigendom van de Producten op hem is overgegaan niet gerechtigd de Producten te bewerken, te verwerken, aan derden in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Hoogenboom Benelux B.V. eigenaar is, te bewerken en/of te verwerken en/of te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
10.3 Indien en zolang Hoogenboom Benelux B.V. eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Hoogenboom Benelux B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Afnemer Hoogenboom Benelux B.V. op Hoogenboom Benelux B.V.’s eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Hoogenboom Benelux B.V. eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten
van Hoogenboom Benelux B.V. Afnemer staat er voor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven. Afnemer is op eerste verzoek van Hoogenboom Benelux B.V. verplicht:
• alle Producten ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom van Hoogenboom Benelux B.V. te markeren;
• volledig mee te werken aan elk redelijk verzoek van Hoogenboom Benelux B.V. tot bescherming van haar eigendom dat Afnemer
niet onredelijk belemmert in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
10.4 Indien en voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde Producten niet heeft betaald, is Afnemer, indien hij de door Hoogenboom Benelux B.V. geleverde Producten aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op eerste verzoek van Hoogenboom Benelux B.V. alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Hoogenboom Benelux B.V. op alle vorderingen van Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Hoogenboom Benelux B.V. uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.
11 Inspectie en klachten
11.1 Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
11.2 Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan grondstof-, materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven
beschrijving, moeten onmiddellijk na aankomst van de Producten schriftelijk aan Hoogenboom Benelux B.V worden medegedeeld.
11.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet onmiddellijk na aflevering hadden kunnen worden geconstateerd, moeten direct na constatering en uiterlijk binnen 1 maand na aflevering aan Hoogenboom Benelux B.V. worden gemeld.
11.4 Na het ontdekken van enig gebrek is Afnemer verplicht om de bewerking, verwerking of enig ander gebruik van de betreffende Producten onverwijld te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
11.5 Afnemer zal alle door Hoogenboom Benelux B.V. voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, onder meer door Hoogenboom Benelux B.V. in de gelegenheid te stellen (ter plaatse) een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van opslag,
bewerking, verwerking, en/of (ander) gebruik. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.
11.6 Indien Afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Afnemer geen aanspraken ter zake.
11.7 Het staat Afnemer niet vrij de Producten te retourneren, voordat Hoogenboom Benelux B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Hoogenboom Benelux B.V.
11.8 Indien Afnemer tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor Hoogenboom Benelux B.V. voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 12.3 van de Voorwaarden omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen
van artikel 12 van de Voorwaarden.
11.9 Afnemer kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Hoogenboom Benelux B.V zolang Afnemer enige daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Hoogenboom Benelux B.V. niet is nagekomen.
11.10 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Afnemer slechts het recht op ontbinding van het betreffende deel van de Overeenkomst.
11.11 Afnemer kan uitsluitend aanspraak maken op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Afnemer instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.
12 Garantie
12.1 Hoogenboom Benelux B.V. staat er jegens Afnemer voor in dat de Producten tot de op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum de kwaliteit hebben die Afnemer daarvan redelijkerwijs mag verwachten, mits deze normaal en zorgvuldig worden opgeslagen, be-/ verwerkt en/of
gebruikt en alle ter zake gegeven instructies en andere voorschriften stipt en volledig worden nagekomen.
12.2 Indien Hoogenboom Benelux B.V. Producten aan Afnemer aflevert welke Hoogenboom Benelux B.V. van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Hoogenboom Benelux B.V nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop
Hoogenboom Benelux B.V ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.
12.3 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Hoogenboom Benelux B.V. genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet de overeengekomen kwaliteit hebben, zal Hoogenboom Benelux B.V. de keus hebben
hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
12.4 Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Hoogenboom Benelux B.V. ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Hoogenboom Benelux B.V. tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
12.5 Geen recht op garantieverplichtingen bestaat, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogenboom Benelux B.V., wijzigingen in of aan de Producten zijn verricht, de Producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn of de Producten
anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld (daaronder begrepen ongeschikte verpakking, onjuiste of onvolledige gebruiksvoorschriften,gebrek aan of onvolledige waarschuwing voor bepaald gebruik en gevaren) alsook indien Afnemer jegens Hoogenboom Benelux B.V. in verzuim is.
13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Hoogenboom Benelux B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor enige indirecte schade van Afnemer of derden ter zake van de uitvoering door Hoogenboom Benelux B.V. van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Producten, waaronder
mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en schade door schending van rechten van derden waaronder begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom. Hoogenboom Benelux
B.V. is voorts niet aansprakelijk indien Afnemer een (gedeelte) van de Producten heeft vermengd met door derden geleverde producten.
13.2 Hoogenboom Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van de Voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Hoogenboom Benelux B.V. is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit
hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Hoogenboom Benelux B.V. komt.
13.3 Indien om welke reden dan ook krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Hoogenboom Benelux B.V. geen uitbetaling mocht plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Hoogenboom Benelux B.V beperkt tot maximaal het factuurbedrag betreffende de Producten waardoor de
schade werd veroorzaakt.
13.4 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Hoogenboom Benelux B.V. op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid).
13.5 De Hoogenboom Benelux B.V. zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 13.1, 13.2 en 13.3 of de vrijwaringsverplichting zoals genoemd in artikel 13.6 van de Voorwaarden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van Hoogenboom Benelux B.V. of de tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
13.6 Afnemer zal Hoogenboom Benelux B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Hoogenboom Benelux B.V. c.q. (het gebruik van) de Producten en zal Hoogenboom Benelux B.V. alle schade,
waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Hoogenboom Benelux B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
14 Recall-verplichting
14.1 Afnemer richt zijn onderneming zodanig in dat Hoogenboom Benelux B.V. steeds kan voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot productveiligheid en, indien dit naar het oordeel van Hoogenboom Benelux B.V. noodzakelijk is, het terugroepen van de producten bij afnemers
daarvan. Afnemer zal steeds elke aanwijzing van Hoogenboom Benelux B.V. met betrekking tot productveiligheid alsmede met betrekking tot een product recall opvolgen.
14.2 Afnemer vrijwaart Hoogenboom Benelux B.V. voor alle kosten en schade, eventuele boetes van overheidsorganen daaronder begrepen, van Hoogenboom Benelux B.V. die direct of indirect het gevolg zijn van het in gebreke blijven van Afnemer om enige voornoemde aanwijzing op te
volgen dan wel anderszins hun oorsprong vinden in het niet voldoen van Afnemer aan enige wettelijke verplichting ter zake van productveiligheid c.q. product recall.
15 Intellectuele eigendom
15.1 Afnemer verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.
15.2 Het is Afnemer niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
15.3 Indien Afnemer naar het oordeel van Hoogenboom Benelux B.V. voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Hoogenboom Benelux B.V. gerechtigd, zulks naar eigen keuze:
- een zodanig recht te verwerven dat Afnemer het gebruik van de Producten kan voortzetten, of
- naar het redelijke oordeel van Hoogenboom Benelux B.V. gelijkwaardige Producten ter beschikking te stellen, of
- de Producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of
- de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door Afnemer (voor het betreffende deel) betaalde prijs,
onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de Producten tot het moment van ontbinding. Iedere verdergaande aansprakelijkheid of verplichting van Hoogenboom Benelux B.V., waaronder de verplichting tot schadevergoeding, is hiermee uitgesloten.
15.4 Afnemer zal Hoogenboom Benelux B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Hoogenboom Benelux
B.V. bevoegd daartegen mede namens Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden
verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Hoogenboom Benelux B.V. zijn medewerking verlenen.
15.5 Afnemer zal Hoogenboom Benelus B.V. voor alle schade (waaronder de juridische adviseurskosten) die Hoogenboom Beneluxe B.V. zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde breuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Hoogenboom Beneluxe
die rechten geschonden zou hebben dor gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door Afnemer aan Hoogenboom Benelux B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.
16 Opzegging/Verzuim/Ontbinding
16.1 Tenzij het om een Overeenkomst voor bepaalde tijd gaat, kunnen Hoogenboom Benelux B.V. en Afnemer te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. In geval van opzegging door Afnemer, is Afnemer verplicht alle kosten die Hoogenboom Benelux B.V. in verband met de Overeenkomst heeft gemaakt te vergoeden. Hoogenboom Benelux B.V. is in geen geval gehouden eventuele schade van Afnemer te vergoeden.
16.2 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is Hoogenboom Benelux B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst: (i) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of (ii) die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden c.q. met onmiddellijke ingang te beëindigen, een en ander onverminderd Hoogenboom Benelux B.V.’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Hoogenboom Benelux B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
16.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Hoogenboom Benelux B.V. bevoegd alle Overeenkomsten met Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij Afnemer of diens curator of bewindvoerder
zich tegenover Hoogenboom Benelux B.V. op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart de Overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is Hoogenboom Benelux B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te
schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
16.4 Het bepaalde in de artikelen 16.2 en 16.3 van de Voorwaarden doet niet af aan de overige rechten van Hoogenboom Benelux B.V. op grond van de wet en de Overeenkomst.
16.5 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel16.2 of artikel 16.3 van de Voorwaarden zijn respectievelijk alle vorderingen van Hoogenboom Benelux B.V. op Afnemer al dan niet uit hoofde van de betreffende Overeenkomsten onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en
is Hoogenboom Benelux B.V. gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Hoogenboom Benelux B.V. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer
is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Hoogenboom Benelux B.V. in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
17 Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is Hoogenboom Benelux B.V. toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Hoogenboom Benelux B.V. is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
17.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogenboom Benelux B.V.
18 Uitoefening van opschortinqs- ontbindings- en vernietigingsrechten door Hoogenboom Benelux B.V.
18.1 Indien Hoogenboom Benelux B.V. op basis van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn of hadden moeten zijn, meent opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht(en) te kunnen uitoefenen, is Hoogenboom Benelux B.V. . niet gehouden tot enige (schade)
vergoeding aan Afnemer, en in ieder geval met de betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat hij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
19 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda,
met dien verstande dat Hoogenboom Benelux B.V. het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Het voorgaande staat niet in de weg van het
eventuele recht van partijen op hoger beroep en cassatie.
19.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
19.4 Indien één of meer van de artikelen van deze Voorwaarden door een rechter buiten toepassing zullen worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet verbindend artikel te vervangen door een artikel dat wel verbindend
is en dat zo min mogelijk afwijkt van het niet verbindende artikel.
20 Vindplaats van de Voorwaarden
20.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland onder nummer 24280498.
20.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
onderhavige Overeenkomsten.
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HOOGENBOOM BENELUX B.V.